მთავარი
მთავარი რელიგია
×
კრწანისის ბრძოლა
35დრო: 4-12-2019, 18:35
კრწანისის ბრძოლა ღალატის გამო არ წაგვიგია?!
რამდენიმე უცნობი დეტალი 1795 წლის კრწანისის ბრძოლის შესახებ (ა. თაბუაშვილი)

ირანის მმართველის, აღა-მაჰმად ხანის, საქართველოში ლაშქრობისა და კრწანისის ბრძოლის შესახებ არაერთი გამოკვლევა არსებობს. შესაბამისად, ამ მოვლენებთან დაკავშირებით მრავალი დეტალია დაზუსტებული [იხ. შაიშმელაშვილი, 1965; ცინცაძე, 1969; კაკაბაძე, 1991; დუმბაძე, ცქიტიშვილი, 1973]. მიუხედავად აღნიშნულისა, კრწანისის ბრძოლასთან დაკავშირებული საკითხები კვლავაც იპყრობს მკვლევართა ყურადღებას. ჩვენ ამჯერად ყურადღებას გავამახვილებთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ, აღნიშნულ საკითხის მკვლევართათვის აქამდე უცნობ ორი დოკუმენტზე, რომლებიც ირანისა და ქართლ-კახეთის სამეფოს დაპირისპირების ზოგიერთ დეტალს აზუსტებს.

პირველი მათგანი წარმოადგენს 1795 წლის 14 ივნისით დათარიღებულ ერეკლე II-ის წერილს აზნაურ ქაიხოსრო მურვანიშვილისადმი, რომელშიც მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა დაცული ქართლ-კახეთის სამეფოს თავდაცვითი ღონისძიებების შესახებ. საქმე ისაა, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში ბოლომდე გარკვეული არ არის ის ფაქტი, თუ რატომ ვერ მოახერხა წინასწარ საკმოდ კარგად ინფორმირებულმა ერეკლე II-მ აღა-მაჰმად ხანის წინააღმდეგ საკმარისი რაოდენობის ძალების თავმოყრა და რატომ აღმოჩნდა მრავალრიცხოვან მტრთან გადამწყვეტი ბრძოლის წინ თითქმის მოუმზადებელი?

კრწანისის ბრძოლის წინ ერეკლე II-ის მოუმზადებლობას აღნიშნულ საკითხის მკვლევრები სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან. ივ. შაიშმელაშვილი ეყრდნობა არტემ არარატელის, ბუტკოვის და ალ. ჯამბაკურ ორბელიანის ცნობებს და აღნიშნავს, რომ ბატონიშვილთა და დიდ თავადთა გულგრილობამ გამოიწვია ქვეყნის დამარცხება [იხ. შაიშმელაშვილი, 1965: 29-47]. იასე ცინცაძემ, თუმცა, წყაროთა კრიტიკის ფონზე სამართლიანად უარყო ბატონიშვილთა და დიდ მოხელეთა ღალატის ფაქტები, მაგრამ კრწანისის ომში დამარცხება ქართლ-კახეთის სამეფოს სოციალ-ეკონომიკური და მმართველობის ჩამორჩენილი ფორმებიდან გამომდინარე კანონზომიერად ჩათვალა [იხ. ცინცაძე, 1969]. იმავე აზრს ავითარებს სარგის კაკაბაძე თავის ნაშრომში „კრწანისის ომი“ [კაკაბაძე, 1991: 158-160]. საერთოდ კი, საბჭოთა ისტორიოგრაფია დამარცხების მიზეზთა ძიებისას არ ითვალისწინებდა კონკრეტულ გარემოებებს და უმეტესად აქცენტს აკეთებდა ქართლ-კახეთის მმართველობის სისტემის უვარგისობაზე, ქვეყნის ჩამორჩენილობაზე და კრწანისის ტრაგედიასაც ამ კუთხით აფასებდა. ყოველივე ეს პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის იმპერიის საქართველოში გაბატონების ლეგიტიმურობის მტკიცებას. მაგ. ივ. შაიშმელაშვილი გადმოგვცემს, რომ კრწანისის ბრძოლის შემდეგ „ქართველი ხალხი რუსეთთან მეგობრობის საიმედო საფარმა იხსნა დეგრადაციისა და განადგურების საშიშროებისაგან“ [შაიშმელაშვილი, 1965: 125]. საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში აღნიშნულია, რომ „კრწანისის ტრაგედიის ერთი დიდი მიზეზი ქართლ-კახეთის ფეოდალური სახელმწიფოს შინაგანი დაუძლურება, მისი ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტე იყო“ [დუმბაძე, ცქიტიშვილი, 1973: 766].

საბოლოოდ გაზიარებულია მოსაზრება, რომ ირანელთა ჯარების შეკრების გაცხადების შემდეგ ქართლ-კახეთის სამეფოშიც დაწყებულა შესაბამისი მზადება, მაგრამ სამხედრო ძალების მობილიზება არ იყო კარგად ორგანიზებული და აგვისტოს ბოლოსათვის მოხერხდა იმერთის სამეფოდან მხოლოდ 2000 კაცისა და ქართლ-კახეთის სამეფოდან 2-3 ათასი მოლაშქრის შეგროვება. ამის მიზეზად სახელდება ქვეყნის შინაგანი დაუძლურება და ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტე, რის გამოც ერეკლე II მტერს მოუმზადებელი დახვდა [დუმბაძე, ცქიტიშვილი, 1973: 158-160].

ჩვენ მიერ მოძიებული დოკუმენტი, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის Hd ფონდის # 14261 საბუთს წარმოადგენს, ერეკლე II-ის მიერ აღა-მაჰმად ხანის აგრესიის მოსაგერიებლად გატარებული თავდაცვითი ღონისძიებების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს. ერეკლე II აზნაურ ქაიხოსრო მურვანიშვილისადმი გაგზავნილი წერილის დასაწყისში ეხება ყარაბაღის სახანოში გაგზავნილი ალექსანდრე ბატონიშვილის რაზმის ჯარისკაცებითა და სურსათით მომარაგებას, ჯაშუშების სათანადო ადგილებზე განწესებასა და სხვა საკითხებს. შემდეგ ერეკლე II აღნიშნავს: „...ღვთთის მოწყალებით ამ ორსაოდ დღეში ან ჩვენ წამოვალთ (ყარაბაღში) ხუთი ექვსი ათასის კაცით და ან ჩვენს შვილს იულონს გამოვისტუმრებთ. ამ ხუთს ექვს ათასს კაცს რომ ვიწერებით ესენი ახლა აქ გზას არიან და დღე დღეობით ემატებიან. ესენი ქართლისა და კახეთის ჯარი არის. ჯერ მთის კაცნი და უცხოს ქვეყნის ჯარები არ მოგვსვლიან. დაბარებულნი არიან და მოველით. და ჯერ ქართლისა და კახეთის ჯარი არცა მესამედი მოსულა და არც მთის კაცნი მოსულან, ჯერ არც იმერლები და არც ლეკები და ჯერ ღვთთის მოწყალებით იმგვარი ამბავი არა არისრა“ [ხეც., Hd_ 14261].

როგორც ვხედავთ, დოკუმენტი ერთგვარად განსაზღვრავს 1795 წლის ივნისის შუა რიცხვებში ქართლ-კახეთის სამეფოში ჯარის შეკრების ორგანიზების გეგმებს. ერეკლე II წერილში აცხადებდა, რომ რამდენიმე დღეში იბრეიმ ხანისა და ალექსანდრე ბატონიშვილის დასახმარებლად, რომელიც ქართული ჯარის ნაწილებით იმყოფებოდა ყარაბაღში, 5-6-ათასკაციან ჯარს გაგზავნიდა, რომელსაც ან თავად წარუძღვებოდა ან იულონ ბატონიშვილი. ერეკლე II-ის განცხადებით, ეს იყო ქართლ-კახეთის ჯარის მხოლოდ მესამედი და კიდევ მოელოდა ჯარს, რომელიც თანდათან იკრიბებოდა. გარდა ამისა, „მთის კაცნი“ და უცხო „ქვეყნის ჯარები“ დაბარებულნი ყოფილან და მეფე მათაც მოელოდა. „მთის კაცში“ ერეკლე, რა თქმა უნდა, ქართლ-კახეთის მთიანეთის, ანუ თუშ-ფშავ-ხევსურეთის, არაგვისა და ქსნის ხეობის მოსახლეობას გულისხმობდა. „უცხო ქვეყნის ჯარების“ შესახებ ინფორმაციას კი უფრო აკონკრეტებს და აღნიშნავს, რომ „ჯერ არც იმერლები და არც ლეკები“ არ მოსულანო. ერთი სიტყვით, ერეკლე II-ის გეგმის მიხედვით 1795 წლის ივნისში უნდა შეკრებილიყო ქართლ-კახეთის ბარისა და მთის მოსახლეობიდან, დაახლოებით, 15-20-ათასკაციანი არმია. იმერეთის და დაღესტნელთა ჯარის ჩათვლით 1795 წლის ივნისის ბოლოსათვის სამეფო კარი უკვე შეკრებილ და დაბარებულ ჯართან ერთად სულ, დაახლოებით, 25000 კაცის მობილიზებას აპირებდა.

იმის გასარკვევად, თუ რამდენად შესრულდა აღნიშნული გეგმა, საჭიროა ყურადღებით შევისწავლოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წყაროთა მონაცემები. უპირველესად, აღსანიშნავია დარჩია ბებუთაშვილის ერთი კერძო წერილი ვინმე ისაიასადმი. წერილში აღნიშნულია: „ბატონიშვილი ალექსანდრე [ჯარით] ხომ დიდი ხანია გოგჩაზე (სევანის ტბა, - ა. თ.) ბრძანდება და ახლაც მისი უგანათლებულესობა ბატონიშვილი იულონ და მუხრან-ბატონი, ამილახვარი, - ეს სარდლები უმაღლესობამ (ერეკლე II-მ, - ა. თ.) გამოისტუმრა. არტილერიაც სრული ძალით გამოდგა. ღვთით და უმაღლესობის დოვლათით ვნახოთ, რას იმოქმედებს. გუშინ განჯიდამ კაცი მოვიდა ჯავათ-ხანისა, რომ აღა-მაჰმად-ხან ყარაბაღში მოვიდაო. ეს საეჭვო არის, სარდალი კი იქნება რომ მოსულიყოს. აქ დიდრონი ჯარები იყრება. პირიქით ლეკის ჯარი სულ ხვალ ან ზეგ შემოვა და იმერელიც (სოლომონ II , - ა. თ.) ახლა ქართლს მოსული იქნება“ (1795 წლის ივნისი) [კაკაბაძე, 1991: 82; Пурцеладзе, 1882: 61].

ამ დოკუმენტიდან ჩანს, რომ ერეკლე II-ის 14 ივნისის წერილში აღნიშნული გეგმა, მართლაც, ხორციელდებოდა. დარჩია ბებუთაშვილი ადასტურებს, რომ ერეკლეს იულონ ბატონიშვილი მემარჯვენე სარდალ ამილახვართან და მემარცხენე სარდალ მუხრანბატონთან ერთად გაუსტუმრებია ყარაბაღში იბრეიმ ხანის და ალექსანდრე ბატონიშვილის დასახმარებლად. ბებუთაშვილი გაგზავნილი ჯარის რაოდენობას არ აკონკრეტებს, მაგრამ, ცხადია, ის მართლაც ერეკლე II-ის 14 ივნისის წერილში გაცხადებული ციფრის ანალოგიური იქნებოდა, რადგან ჯარს მთელი არტილერია ახლდა. ზოგადად, ქართლ-კახეთის მცირე ჯარი არტილერიას არ ატარებდა. ამავე დროს, ერეკლე II, რომელმაც თითქმის მთელი თავისი შემოსავლები არტილერიის შექმნას მოახმარა, მცირე ჯართან ერთად არ გაგზავნიდა და დამარცხების შემთხვევაში მის დაკარგვას არ დაუშვებდა. ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება, რომ ერეკლე II-მ ივნისის მეორე ნახევარში ყარაბაღში დამატებითი 5-6- ათასკაციანი ჯარი გაგზავნა. ერთი სიტყვით, 1795 წლის ივნისის ბოლოსათვის ყარაბაღის სახანოს დასახმარებლად ერეკლე II-მ ორ ეტაპად, მინიმუმ, 7000 კაცი გაგზავნა ალექსანდრე ბატონიშვილის, იულონ ბატონიშვილის, ოთარ ამილახვრისა და იოანე მუხრანბატონის სარდლობით. იბრეიმ ხანისა და ქართლ-კახეთის გაერთიანებულმა ჯარმა, ბუტკოვის ცნობით, 1795 წლის ივნისში გაანადგურა აღა-მაჰმად ხანის მიერ ყარაბაღის დასამორჩილებლად გაგზავნილი 10 000- კაციანი ჯარი [Бутков, 1869: 258]. წერილის ბოლოს აღნიშნულია, რომ, ყარაბაღის სახანოში გაგზავნილი ჯარის (დაახლოებით, 7000 კაცი) გარდა, თბილისში „დიდრონი ჯარები“ გროვდებოდა. წერილის კონტექსტიდან კარგად ჩანს, რომ „დიდრონ ჯარებში“ ბებუთოვი დაღესტნისა და იმერეთის ჯერ კიდევ მოუსვლელ ჯარებს არ გულისხმობდა. ბებუთოვის განმარტებით, დაღესტნის ჯარებს სრულად უახლოეს დღეებში მოელოდნენ და იმერლებიც 30 ივნისისათვის უკვე ქართლში უნდა ყოფილიყვნენ მისულნი. როგორც ვხედავთ, ერეკლე II-ის მიერ 14 ივნისს გაცხადებული გეგმა უტოპიური პერსპექტივა არ ყოფილა და მისი განხორციელება მართლაც დაწყებულა. ივნისის ბოლოსათვის დამატებით ყარაბაღში 5-6 ათასი კაცი გაუგზავნიათ და, მის გარდა, თბილისში „დიდრონი ჯარებიც იყრებოდა“. ყარაბაღში გაგზავნილ, დაახლოებით, 7000 ჯარისკაცის გარდა, „დიდრონ ჯარებში“ თუ ერთი ამდენს ვიგულისხმებთ, ცხადი ხდება, რომ 1795 წლის ივნისის ბოლოსათვის ერეკლე II-ს მხოლოდ ქართლ-კახეთიდან, დაახლოებით, 14-15 000 კაცის მობილიზება მოუხდენია.
ჯარის მობილიზება ქვეყანაში სრული მასშტაბით რომ ხორციელდებოდა, ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ყარაბაღიდან ახლად დაბრუნებული ალექსანდრე ბატონიშვილი უკვე 8 ივლისს მობილიზებას უკეთებს მის მიერვე ყარაბაღიდან ჩამოყვანილ მომთაბარე ელებს ყაზახსა და შამშადილუში [Brosset, 1857: 550].

ჯარების სრული მობილიზების ფაქტზე მეტყველებს, აგრეთვე, დ. ფურცელაძის მიერ გამოქვეყნებული 1795 წლის ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ერეკლე II-ის ბრძანებას გლახა ჭავჭავაძისადმი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თავის საგამგებლო ტერიტორიაზე მსახლობელი თითოეული ოჯახიდან ერთი კაცი უნდა გამოიყვანოს და 30 ივნისს მეფესთან გამოცხადდნენ [Пурцеладзе, 1881: 29]. ცხადია, ანალოგიური ბრძანებები ეძლეოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს ყველა მოურავსა და სამხედრო-სამობილიზაციო რგოლს. როგორც ამ დოკუმენტებიდან ჩანს, ქართლ-კახეთის ბარის რაიონებში კომლიდან თითო კაცის მობილიზება ხდებოდა.
ერეკლე II-ის წერილში აღნიშნული იყო, ასევე, რომ ჯარებს მოელოდნენ იმერეთიდან და დაღესტნიდან. დადასტურებული ფაქტია, რომ იმერეთის ჯარები ივლისის თვეში, მართლაც, ჩამოვიდნენ თბილისში და კრწანისის ბრძოლაში 2000 კაციც მონაწილეობდა. თუმცა, სხვადასხვა წყარო მიუთითებს, რომ ივნის-ივლისში იმერელთა გაცილებით დიდი რაოდენობის ჯარი უნდა მოსულიყო თბილისში. ს. კაკაბაძის აზრით, ყველაზე სანდო წყაროდ უნდა მივიჩნიოთ დავით თუმანიშვილის ცნობა, რომლის მიხედვითაც იმერეთის დამხმარე ჯარი 4000 კაცისაგან შედგებოდა [კაკაბაძე, 1991: 83]. მარი ბროსეს მიერ გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ დოკუმენტში, რომელიც 1795 წლის 18 ივლისით თარიღდება, აღნიშნულია, რომ სოლომონ II, რომელსაც დადიანი წყალდიდობის გამო ვერ გამოჰყვა, ჯარით გორში იმყოფებოდა და 1500 კაცით სარდალი ქაიხოსრო წერეთელი ფცაში იყო მისული და ქართლისაკენ მიემართებოდა [Brosset, 1857: 549].

როგორც ამ დოკუმენტიდან ჩანს, სოლომონ II-ის თანმხლები ჯარის გარდა, ქართლში ქაიხოსრო სარდალსაც მოუყვანია 1500 მოლაშქრე. ერთი სიტყვით, ივლისის თვეში თბილისში მართლაც უნდა შემოსულიყო იმერეთის ჯარი, რომელიც 4000-მდე მეომარს ითვლიდა.

ჩვენ ხელთ არსებული წყაროები გარკვეულწილად გვიდასტურებენ დაღესტნელ მთიელთა დაქირავების ფაქტსაც. მარი ბროსეს გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ დოკუმენტში 1795 წლის ივლისში ფიქსირდება დაქირავებული ჯარი. აქ 2 თუმანს აძლევდნენ თითოეულ მეომარს, რომლებსაც ფრანგული თარგმანის მიხედვით „Daouthalabi“-ის ხალხად მოიხსენიებენ [Brosset, 1857: 550]. აგვისტოს დასაწყისში იგივე ხალხი სამხედრო ოპერაციებშიც იღებს მონაწილეობას. დაღესტნელთა დაქირავებული ჯარის ნაწილის „ჯამაგირით“ გასტუმრებას უნდა ასახავდეს დ. ფურცელაძის მიერ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელშიც საუბარია 1795 წლის ზაფხულში 2870 მანეთის „ფარჩისა“ და ლურჯი საღებავის ლეკებისათვის გადაცემაზე [Пурцеладзе, 1882: 60].

1795 წლის ზაფხულში ქართლ-კახეთის სამეფოში სამხედრო ძალების, მათ შორის დაქირავებული ჯარების, მობილიზებას ადასტურებს, ასევე, გარსევან ჭავჭავაძის მოხსენება რუსეთის საგარეო საქმეთა კოლეგიისადმი, რომელშიც ქართველი თავადი აღნიშნავს: „...მეფესა ჩემსა... ჰყავს ახლანდელს დროებაში შეყრილი სხვა და სხვა ხალხი ჯარათ, რომლისაც თანამდევ არის მიცემად მათდა ყოვლისავე ჯამაგირისა...“[Цагарели, 1898: 117].

როგორც ვხედავთ, 1795 წლის ივნის-ივლისში ერეკლე II-ს, დაახლოებით, 20 000- კაციანი არმიის მობილიზება მოუხერხებია. ამავე დროს ერეკლემ ყარაბაღის ხანს სამხედრო დახმარებასთან ერთად 120 000 მანეთი გაუგზავნა [Бутков, 1869: 254]. იბრეიმ ხანმაც რამდენიმეათასკაციანი ჯარის მობილიზება შეძლო. საბრძოლო მზადყოფნაში იყო მოყვანილი ერევნის სახანოც.

ჩანს, აღა-მაჰმად ხანი მოერიდა ერეკლე II-ის, იბრეიმ ხანისა და ერევნის ხანის გაერთიანებული ძალების წინააღმდე ბრძოლას. თბილისზე ლაშქრობის ნაცვლად, რისი შესაძლებლობაც მას ივლისში აშკარად ჰქონდა, განჯის ხანის უკვე გარკვეული პოზიციის გამო, მან სამი მიმართულებით დაძრა თავისი არმია: ერთი ნაწილი შირვანისაკენ გაგზავნა, მეორე ნაწილი - ერევნის ციხისაკენ, ხოლო ძირითადი ძალებით 8 ივნისს შუშის ციხეს მიადგა და ალყაში მოაქცია. თავის მხრივ, რუსეთის ჯარების დახმარების გარეშე ვერც ერეკლე II-მ გაბედა იბრეიმ ხანთან გაერთიანება და მტერთან გენერალური ბრძოლის ყარაბაღშივე გამართვა.

ირანის მმართველი თბილისზე ლაშქრობას განზრახ აჭიანურებდა. არც შუშის ციხეზე მიჰქონდა გადამწყვეტი იერიში და ერევანში მყოფ სარდლობასაც უბრძანებდა, რომ, შესაძლებლობის მიუხედავად, არ აეღოთ ერევნის ციხე და არც ხანი დაეპატიმრებინათ [Цагарели, 1902: 94-95].

ტაქტიკური თვალსაზრისით ეს იყო აბსოლუტურად სწორი პოზიცია. აღა-მაჰმად ხანმა კარგად იცოდა, რომ დროის გაჭიანურებით საბრძოლო უპირატესობას დაეუფლებოდა, რადგან ერეკლე II დიდი ხნით ჯარებს ვერ შეინახავდა. იგი ამავე დროს მოადუნებდა ქართველთა ყურადღებას და მათ წარმატების ილუზიას შეუქმნიდა.

ამასობაში ერეკლე II-მ მოღალატე განჯის ხანის წინააღმდეგ ალექსანდრე და იულონ ბატონიშვილები გაგზავნა. აგვისტოს დასაწყისში მათ განჯა დაარბიეს. ამ ლაშქრობაში დაქირავებული დაღესტნელი მთიელებიც მონაწილეობდნენ [Brosset, 1857: 550].
8 აგვისტოს აღა-მაჰმად ხანმა შუშის ციხე მიატოვა და უკან დაიხია. ამით შექმნა შთაბეჭდილება, თითქოს, მისი არმია სუსტი იყო. ამ ამბავს თბილისში სიხარულით შეხვდნენ. ერთ-ერთი დოკუმენტის ფრანგულ თარგმანში აღნიშნულია, რომ „აღა-მაჰმად ხანმა უკან დაიხია, როგორც ლტოლვილმა (დეზერტირმა), დატოვა ორი ზარბაზანი, კარვები, დროშები, სამხედრო აღჭურვილობა, ყუმბარები, ტყვია და დენთი და გაემართა ხუდაფრენის ხიდისაკენ (მდინარე არაქსის მიმართულებით, - ა. თ.)“ [Brosset, 1857: 550].

როგორც ჩანს, აგვისტოს დასაწყისში აღა-მაჰმად ხანის მოჩვენებითმა წარუმატებლობამ თავისი შედეგი გამოიღო და ქართველებმა ძალები მოადუნეს. ამავე დროს, ერეკლე II-ს რუსეთიდან დამაიმედებელი ცნობები მოსდიოდა. კავკასიის ხაზის გენერალი გუდოვიჩი გამორიცხავდა ირანელთა თბილისზე ლაშქრობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ერეკლეს დახმარებას ჰპირდებოდა. თანაც ზამთარი ახლოვდებოდა. ქართველი სარდლობა დარწმუნდა, რომ სპარსელები ამჯერად თბილისზე სალაშქროდ აღარ მოდიოდნენ და ჯარების დიდი ნაწილი დაითხოვა. ამ დროს უნდა დაეთხოვათ იმერელთა ის დაჯგუფება, რომელსაც ქაიხოსრო წერეთლი ხელმძღვანელობდა, დაღესტნელები (რომლებიც კრწანისის ბრძოლაში არ მონაწილეობდნენ) და ქართლ-კახეთის ჯარების ნაწილები. ჩვენს მოსაზრებას პირდაპირ ეხმაურება კრწანისის ბრძოლის მომსწრის, თბილისელი სომხის, სერობ რგიჩის, ნაშრომი „აღა-მაჰმად ხანის მიერ 1795 წლის 11 სექტემბერს დედაქალაქ თბილისის (ფაიტაკარანის) გადაწვის მოკლე ისტორია“, რომელიც კრწანისის ბრძოლიდან რამდენიმე თვეში დაიწერა. წყაროში პირდაპირაა აღნიშნული, რომ ერეკლე II-მ 1795 წლის ზაფხულში თავისი ჯარები დაშალა [სერობ რგიჩი, 1991: 119].

ერეკლე II-მ მხოლოდ 2000-კაციანი იმერეთის სამეფოს ჯარი და 2500 კაცამდე საკუთარი ჯარის ნაწილები დაიტოვა ერევნის სახანოში მყოფი სპარსული ნაწილების გასადევნად. აგვისტოს ბოლოს ერეკლე II სოლომონ II-სთან ერთად ერევნისაკენ გაემართა. საზღვართან მისულმა მეფემ ყაზახში Seityo აღა-მაჰმად ხანის თბილისისაკენ გამოლაშქრების ამბავი [Цагарели, 1898: 96-97]. მოკლე დროში არმიის ხელახალი მობილიზება ვერ მოხერხდა და ერეკლე II მცირე ძალებით დაუპირისპირდა ირანელებს. ერთი სიტყვით, 1795 წლის ივნის-აგვისტოში ჩატარებული თავდაცვითი ღონისძიებების მიუხედავად, აღა-მაჰმად ხანის სწორმა ტაქტიკურმა ნაბიჯებმა და რუსეთის იმპერიის დამაბნეველმა ქმედებამ ერეკლე II შეცდომაში შეიყვანა და ირანელებთან ომს მოუმზადებელი შეხვდა.

ჩვენს ხელთ არსებული მეორე დოკუმენტი წარმოადგენს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის Qd ფონდის # 9355 საბუთს. საბუთი გაცემულია ვახტანგ ბატონიშვილის მიერ თავად გიორგი ვეზირიშვილისადმი და ეხება უშუალოდ კრწანისის ბრძოლის საწყის ეტაპს. დოკუმენტს ამოწმებს ერეკლე II და, ამდენად, მის სანდოობაში ეჭვის შეტანა შეუძლებელია. დოკუმენტში აღნიშნულია: “ასტრაბადელი მაჰმად ასან ხანის შვილი აღა-მაჰმად ხან სპარსეთისა, არაყისა და არდიბეჟანისა და სხვას ურიცხვის ჯარით საქართველოს აღსაოხრებლად ტფილისის დიდად მახლობლად მოვიდა. მაშინ სეკდემბრის ათს, ორშაბათს დღეს, მათის უმაღლესობის ბრძანებით კრწანისის ბაღებთან თოფხანასთან ვიდექით და მოხდა იმგვარად რომ ჯარი არ გვახლდა, ასე მცირე ვიყავით რომ იმ ორის მაიორისა და ხუთსა ექვსს თოფჩს (მეზარბაზნეს, - ა. თ.) გარდა, თორმეტნი თუ იქნებოდნენ ჩემის ამალით და სხვათ. მოგვიხდა ყიზილბაშის ჯარი ორპირად, ერთი დასტა სოღანლუღის გზიდამ და მეორე კრწანისს ზემოთს კლდეზედ, იმ დროს ჩვენთან მოხველ და მანამდის ქალაქიდამ ჯარი გამოგვეშველებოდა ერთი საათი მეტი გასწია შეგვექნა დიდი ბრძოლა და შენ იმ ომში დიდად მჴნედ და სახელოვნად გაისარჯე...“ [ხეც. Qd -9355].

დოკუმენტში აღნიშნულია 10 სექტემბრის ბრძოლის დაწყების პერიპეტიები. როგორც ვხედავთ, ვახტანგ ბატონიშვილის მეთაურობით ქართველი გუშაგთა რაზმი და არტილერისტთა მცირე გუნდი ორ ოფიცერთან ერთად პირველი ჩაბმულა ბრძოლაში და მტერი ერთი საათის განმავლობაში შეუჩერებია. ასეთი მცირე ძალებით ირანელთა მრავალრიცხოვანი ძალების შეჩერება, ერთი შეხედვით, წარმოუდგენელი ჩანს, თუმცა, ფაქტია, მათ ეს შეძლეს. ამ წარმატების მიზეზი კი არტილერისტების ზუსტი მოქმედებით უნდა ავხსნათ. რომ არა მათი თავგანწირვა, აღა-მაჰმად ხანი დაიკავებდა ქართველთა საბრძოლო პოზიციას და მის ხელში აღმოჩნდებოდა ერეკლე II-ის უმთავრესი იარაღი - საველე ზარბაზნები, რაც უომრად დამარცხების ტოლფასი იქნებოდა. დოკუმენტიდან ასევე ისიც ჩანს, რომ ქართულ მხარეს კრწანისის ველზე თავდაცვითი პოზიციები წინასწარ ჰქონია მომზადებული და „თოფხანაც“, ანუ არტილერიაც, განულაგებია შესაბამის ადგილზე. მაგრამ ჩანს, ქართველი სარდლები აღა-მაჰმად ხანის ასეთ სწრაფ და უეცარ იერიშს არ მოელოდნენ.

აღნიშნულ წყაროებზე დაყრდნობით შემდეგი დასკვნის გაკეთებაა შესაძლებელი: კრწანისის ბრძოლაში ქართველთა მოუმზადებლობა გამოწვეული იყო არა შინაგანი ღალატით, ანდაც ქვეყნის დეცენტრალიზაციით, არამედ, ერთი მხრივ, მოწინააღმდეგის დამაბნეველი მოქმედებებით და, მეორე მხრივ, რუსეთის იმპერიის უპასუხისმგებლო პოლიტიკით. ერეკლე II-ის მიერ 1795 წლის ზაფხულში განხორციელებულმა აქტიურმა თავდაცვითმა ღონისძიებებმა აღა-მაჰმად ხანის დამაბნეველი და სწორი ტაქტიკური ნაბიჯების გამო შედეგი ვერ გამოიღო.
ფაქტები საქართველოდან-ს ფოტო.скачать dle 12.0
ნახვები: 3 103
საიტის სრულად სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია.
რეგისტრაცია საიტზე
კომენტარები: 35
Raexows, 24 ნოემბერი 2020 13:25

Я согласен с Вами, спасибо за помощь в этом вопросе. Как всегда все гениальное просто. ------ http://modscraft.net/mods/2772-professional-clothes-addon-mod.html Совершенно верно! Идея отличная, поддерживаю. ------ bitsmix Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и мне кажется это отличная идея. Полностью с Вами соглашусь. ------ сатурн сочи строительные материалы жжет чертяга!!! ------ twitter авторег Главное что когда смотришь спать не Хоцца! ------ обмен криптовалюты по лучшему курсу Успокойтесь! ------ накрутка лайков подписчиков просмотров в instagram Это правда. ------ joy casino Да, действительно. Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. ------ https://lolz.guru/threads/1885708/ Это маловероятно. ------ продать аккаунт wot Какой симпатичный ответ ------ казино х рабочее зеркало на сегодня
DHar, 25 ნოემბერი 2020 07:05

Эта фраза, бесподобна ))) ------ деревянные дома в сочи цены и проекты Буду знать, большое спасибо за помощь в этом вопросе. ------ дэс 100 квт это просто ужасно!!!!! ------ корейская косметика купить в интернет Замечательно, очень полезное сообщение ------ накрутить подписчиков в группу вк Вы абсолютно правы. В этом что-то есть и мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен. ------ https://lolz.guru/threads/1971648/ По моему мнению Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. ------ электрогенератор купить в краснодаре Ааааааа!Быстрей бы!Не могу дождаться ------ coin swapping sites Эх, держите меня семеро! ------ накрутка лайков на комментарии в инстаграме Я думаю, что Вы не правы. Пишите мне в PM, обсудим. ------ pokerdom официальный сайт скачать бесплатно Спасибо за помощь в этом вопросе, как я могу Вас отблагодарить? ------ казино мистер бит на реальные деньги
Ragaf, 26 ნოემბერი 2020 22:56

Nliday, 2 დეკემბერი 2020 23:54

Jquisy, 5 დეკემბერი 2020 23:27

Согласен, весьма забавное мнение ------ семена орхидей купить всё людям))) ------ накрутка просмотров Жаль, что сейчас не могу высказаться - вынужден уйти. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение. ------ дома под сельскую ипотеку ижевск Поздравляю, отличный ответ. ------ хабиб нурмагомедов вот это ты отмочил )))) ------ купить луковицы тюльпанов оптом Одно и то же, бесконечно ------ бересклет купить урааааааа дождался пасиба хоть за такое качество ------ автоматическая накрутка лайков инстаграм в топку ------ мастер сантехник в москве кстати забыл еще... ------ сколько стоит туя В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, спасибо за помощь в этом вопросе. ------ купить права на машину в москве
CroulT, 6 დეკემბერი 2020 21:05

Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com ------ модульные дома спб Браво, это просто отличная мысль ------ безлимитный хостинг Вопрос интересен, я тоже приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. ------ фреза по металлу отрезная цена качну, о качестве потом коментну Приятного просмотра!!! ------ https://topfilm.best/36279-zov-predkov-the-call-of-the-wild-2020-smotret-onlajn
.html
Браво, блестящая идея и своевременно ------ инстаграм накрутка просмотров Между нами говоря, я бы так не делал. ------ nequare s23 Жаль, что сейчас не могу высказаться - тороплюсь на работу. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю. ------ узловая меланома фото Абсолютно с Вами согласен. Идея хорошая, согласен с Вами. ------ https://mamsygo.com/collections/white-tea Как любопытно.. :) ------ игры игровые автоматы бесплатно а вобщем смешно. ------ игра book of ra
KAnads, 15 დეკემბერი 2020 23:35

Замечательно, весьма забавная фраза ------ преформы для пэт бутылок видео Я думаю, что это — серьёзная ошибка. ------ изготовление пэт тары оборудование Что-то у меня личные сообщения не отправляются, ошибка.... ------ https://master-climat.com.ua/
MBooge, 21 დეკემბერი 2020 22:09

гадасть редкая ------ официальный сайт рса восстановить кбм конфеки ------ получение выписки из егрп Верной дорогой идете, товарищи ------ https://vaz-russia.com/vse-ob/davlenie-v-shinah-avtomobilya.html По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM. ------ https://nailmasteru.ru/nail_design/photo_design подборка ))) ------ филлер для волос отзывы В этом что-то есть. Спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь? ------ аккаунты вконтакте Прелестное сообщение ------ купить аккаунт gmail usa я тоже!!! ------ игровой автомат клубнички Бесподобная тема, мне интересно :) ------ автомат crazy monkey играть бесплатно конечно грустно... Ведь у некоторых так бывает... ------ игровые автоматы книги играть бесплатно
Putime, 22 დეკემბერი 2020 13:29

давным давно посмотрел и забыл ужэ...... ------ https://online-television.net/1886-feuer-tv.html Согласен, весьма забавное мнение ------ https://pea.fm/local-music/ может у кого есть сылка на хорошее качество? ------ https://television-live.com/argentina/ Мне кажется, вы правы ------ https://television-planet.tv/3971-hayat-music.html Сожалею, что не могу сейчас поучаствовать в обсуждении. Очень мало информации. Но с удовольствием буду следить за этой темой. ------ https://trefoil.tv/tv-channels/australia/ может сначала посмотрим ------ https://lolz.guru/threads/389054/ Своевременный топик ------ https://lolz.guru/threads/2078930/ По моему мнению Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. ------ купить дешевый аккаунт судя по рейтингу можно брать ------ book of ra бесплатно без регистрации Благодарю за очень ценную информацию. Мне это очень пригодилось. ------ шары играть бесплатно
Vilaurf, 23 დეკემბერი 2020 00:18

Замечательно, ценная информация ------ замена масла в вариаторе аутлендер уже есть, и уже видел давно ждал ------ заказать выписку из егрп Замечательно, очень полезное сообщение ------ купить rtx 3080 founders edition ой.. не магу больше))) ------ заглушка стальная фланцевая По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. ------ дол нг оптический кабель C таким качеством не охота. ------ лечение мешков под глазами у мужчин А вы сами так пробовали делать? ------ forex signals free live В этом что-то есть. Теперь всё понятно, большое спасибо за информацию. ------ buysmm честно впадлу.. ------ https://modscraft.net/tags/PvP+карты+для+Minecraft+PE/ Посещаемость это хорошо ------ автолайки инстаграм бесплатно
Domity, 31 დეკემბერი 2020 01:21

просто супер - там будет мой любимчик ------ купить квартиру в нижнем новгороде приокский Это ценная штука ------ авторег аккаунты фейсбук Это трудно сказать. ------ 1хставка партнерка Не нравится - не читай! ------ https://androidinfo.ru/novosti/591-honor-x10-budet-imet-sobstvennyj-datchik-son
y-imx600y.html
самая круть!) ------ доступ к instagram восстановить Это не имеет аналогов? ------ https://savemusic.me/saving/136869-nybracho-moy-rayon/ Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. ------ https://kenya-bets.com/chezacash/ Извините за то, что вмешиваюсь… Я разбираюсь в этом вопросе. Давайте обсудим. ------ ремонт вариатора ниссан мурано Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, обсудим. ------ магазин носки оптом спортивные попки!)) ------ https://frank-casino-igrat-online.info/obzor-kazino/
SSaupe, 31 დეკემბერი 2020 12:18

вот что надо детям до 16 лет посмотреть ------ партнерка мелбет отзывы Не могу сейчас принять участие в дискуссии - нет свободного времени. Но скоро обязательно напишу что я думаю. ------ https://ivoireparis.com/bwin/ Полностью согласен ------ накрутка инстаграм без заданий Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне кажется это отличная мысль. Полностью с Вами соглашусь. ------ anydesk app download По моему мнению Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим. ------ самоклеящиеся этикетки в рулонах Очень быстрый ответ :) ------ free download any desk ЭТО СУПЕР СПАСИБО ОГРОМНОЕ ------ binary trade signals И как это понимать ------ каталоги веломагазинов СУПЕР всё, ВОООБЩЕ КРУУТОО, если бы на самом деле было бы так ------ оптовый интернет-магазин товаров и наборов Слышал эту историю лет так 7 назад. ------ https://comicsnake.com/dynamite/10170-james-bond-kill-chain-james-bond-kill-cha
in-1-6.html
japancasinox, 19 იანვარი 2021 19:58

Excellent phrase and it is duly ----- https://japancasino-x.com/ | https://japancasino-x.com/
Geralaf, 18 თებერვალი 2021 17:42

Я считаю, что Вы не правы. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся. ------ https://it.online-television.net/3497-24-tv-live.html посмотрел и разочаровался.......... ------ https://television-planet.tv/3352-atv.html В этом что-то есть. Понятно, большое спасибо за информацию. ------ cheap smm reseller panel Как нельзя кстати. ------ носки с надписями оптом посморим, заценим. ------ https://muzkaef.com/2538-mert-pamukcu-yasemin-kokulu-kiz.html Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. ------ https://muzku.net/6064-mr-lambo-pompeii.html Извините, я удалил этот вопрос ------ https://nmuz.net/9317-anacondaz-smertnica.html Прошу прощения, этот вариант мне не подходит. ------ купить аккаунт инстаграм с доходом Эта отличная идея придется как раз кстати ------ крейзи манки играть бесплатно без регистрации онлайн Совершенно верно! Мне кажется это хорошая идея. Я согласен с Вами. ------ клубнички игра
Vindox, 19 თებერვალი 2021 00:23

фааааа весело)))) ------ остекление балкона под ключ цена в москве Безвкусица какая то ------ https://umelec24.ru/ Могу поискать ссылку на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. ------ накрутка просмотров сторис в инстаграм Хотя, надо подумать ------ https://lolz.guru/threads/1734141/ ха-ха пацталом))))) ------ https://lolz.guru/threads/2091777/ Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим. ------ аккаунты стим с кс го Это отличная идея. Я Вас поддерживаю. ------ http://noves-shop.ru/ В этом что-то есть и мне кажется это отличная идея. Полностью с Вами соглашусь. ------ играть бук оф ра Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Я не стану говорить на эту тему. ------ казино украина играть все нужно, хорошие старые тем боле ------ купить права с доставкой
JeffreyHoind, 22 თებერვალი 2021 18:33

молодец ---- https://avenue17.ru/ https://avenue17.ru/ Это сообщение, бесподобно ))), мне очень нравится :) ---- https://novopet.ru/ https://novopet.ru/
irongamers, 23 თებერვალი 2021 17:49

Площадка точно свежих плюс мировых игр, что включает осуществимость оплатить абоненту доступ плюс страничку пользователя скорым также обкатанным способом. Страничка Айронгеймс - является библиотека реальных личных кабинетов, ключей плюс пин-паролей специально для геймс из Стим, Xbox, EGS, Up, EA Play и иные. Проверить наличие желательного товар на страничке ресурса Айрон геймс оформить game pass реаально через классификацию по фильтрах или же строке строке, мы презентует значительный предпочтение аккаунтов, игр и руководство для них собственно то, чтобы пользователь могли выбрать интригующее вам в разумную стоимость. Приобретая https://irongamers.ru/sale/keys/17588 страничку через данной гейм страничке клиент можете совершенно не думать о то, что же подготовленная покупка будет успешно, так как оплата проходит с помощью достоверному службу, где мгновенно же после транзакции покупатель принимает адрес ссылки под установку. Оформить электронный аккаунт либо игры достаточно легко IronGamers.Ru в многообразном ресурсе Irongames, применяя удобным под вам способом расчета наш сайт демонстрирует новые геймс 2021, реальные странички и инструкции по самым акционным ценникам.
Jetbeirm, 4 მარტი 2021 16:26

Поздравляю, вас посетила просто отличная мысль ------ мебель хофф сочи Все не так просто ------ земля в сочи Я конечно, прошу прощения, но мне необходимо немного больше информации. ------ Poker Helper Я удалил эту фразу ------ tips to be good at poker Просто, под столом ------ купить аккаунт телеграм Обойдется как-нибудь. ------ https://muzking.net/4089-khalif-enrasta-dom.html Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. Кто еще, что может подсказать? ------ остекление балкона дешево москва Действительно и как я раньше не догадался ------ аккаунты google с купленными играми Нет смысла. ------ казино Прошу прощения, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь. ------ https://japancasino-x.com/%e3%82%ab%e3%82%b8%e3%83%8ex-%e7%99%bb%e9%8c%b2/
Darot, 4 მარტი 2021 23:25

Вы отдалились от беседы ------ poker helper program Поздравляю, вас посетила просто блестящая мысль ------ мелбет партнерс Весьма забавная фраза ------ premier bet.com Какая нужная фраза... супер, замечательная идея ------ mkekabet Всем Доброго утра! Вот это меня улыбнуло!!!! ------ https://muzparty.net/10787-ulukmanapo-ok-ok.html Браво, блестящая мысль ------ получить диагностическую карту Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, поговорим. ------ 1xbetpartners Ваша мысль пригодится ------ joycasino Замечательно, это очень ценный ответ ------ накрутка лайков инстаграм по ссылке Это просто бесподобно :) ------ крупный опт украина
csbooster, 8 მარტი 2021 13:13

Огромное доли источников для Counter Strike 1.6 вынуждает находить иные способы, чтоб сохраняться у первых ступеньках и притягивать новичков пользователей, точно обкатанным и оперативным к этому пор считается прием раскрутки сайта https://cs-booster.ru/. Заказывая раскрутку Вы обеспечиваете себе целевой массу пользователей, какие идут в ресурс исходя с первым месте на Searching ленте. Мы представляет для Вас скорую к тому же рабочую продвиджение указанного ресурса за приемлемую стоимость, которые заказчик сумеет восполнить непременно у первые дни вследствии прибывшим пользователям. Данный сайт безошибочной продвижение CS 1.6 топовая раскрутка для сервера кс 1.6 дает покупателям несколько вариантов рекламы источника у обусловленно от точных задач. На сайте юзеры сумеет подобрать надобный по предоставленным комплексов: ВИП, БУС и "Будь Первым" - эти пакеты скоропостижно содействуют Cs-Booster.Ru раскрутить ресурсу и увеличить пребывание юзеров на обозначенное срок. Приобрести подходящий тип повышения в очень низким стоимостью реально прямо по нашем веб-страничке, нажав "Заказ".
lottoalotto, 9 მარტი 2021 01:09

Игра в лотерейной игры отличный способ испытать свою успех к выигрыш внушительных платежей, также для большинства участников привлекательным считается определенно то, что же к приобретения розыгрышного талона не надлежит громадных вклада, но неизменно существует возможность прироста https://lottoalotto.ru/ больших купюр. В случае если Вам интересно поставить в розыгрыше и выигрывать на данном раскладе достойные награды, тогда стоит направить интерес в мировые иностранные играм, на них Вы уже станет принимать свои выигрыши в валютном соотношении и публично включать живую передачу LottoaLotto.Ru игры в лотерею, вовсе не быть обмана. Разведать описание про мировые лотереи еще и извлечь четкую описание относительно игры в мировые цифровые билета пользователь получит непосредтсвенно на страничке евро лотерея интернет лотерей на территории Российской Федерации. На предоставленном ресурсе опытный профессионал игр в всемирных лотереи с Российской Федерации описывает различные сравнения к тому же дает практические примеры, из пособничествм каких дебютанты смогут смело пробовать зарубежные лотереи и получать призы по новые лотерейным билетам.
skyflykievua, 14 მარტი 2021 14:58

Почти что у отдельного личности в сегодняшний момент экстрим с парашюта указано у мыслях пожеланий, которые фактически надо вополнить в вашу проживание. Нынче скачок с https://skyfly.kiev.ua/ зонту – принимается публичным удовольствие, что точно производит экстрим участникам, потому Вы уверенно имеете возможность создать подарок под очень знакомым либо беспричинно себе и сохранить уникальное факт у внутренней голове. Парашют предприятие SkyFly сертификат прыжок с парашютом Чайка позволяет выполнить полет с раскладной ткани только по демократичным ценам плюс несколькими методами прыжка, реально с первых джамперов, аналогично собственно и именно любителей, под них спрыжок с парашютом стали постоянное пристрастие. Организация джампинга на крыльях Скайфлай предлагает для Вас прыжок на тандеме, полет из парашютика «крыло» или же «десантном», плюс по ресурсе Вы сможет заказать подарочный сертификат на джампинг под компанию также родных, в добавок SkyFly.Kiev.Ua по желанию указать к заказу полноценную фото личного вводного джампа. Пропишите данные на нашем веб-адресу и воплощайте у жизнь гарантированно яркое эффект у текущей бытие!
Wbip, 19 მარტი 2021 16:15

Дааа... Выкрутился оч прикольно ------ ремонт окон пвх Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. ------ бутик итальянской плитки М У С О Р !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ------ разработка сайта компании Смотрел, прикольно... ------ инстаграм доступ к аккаунту всем советую глянуть ------ электросамокат взрослый купить недорого Пожалуй откажусь)) ------ https://muzish.net/8688-Lisovsky-fioletovyj-zakat Ух вы мои сладкие !!!! ------ https://muzod.net/4171-timati-tranzit-albom-2020-mp3.html кульно.... красиво... и не только ------ https://remuz.net/6845-artik-asti-bla-bla.html Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. ------ https://zaycevmp3.ru/2042-TAMAN_Panda.html Интересный момент ------ videochat armenia
KePhymn, 26 მარტი 2021 04:07

Совершенно верно. Это хорошая мысль. Я Вас поддерживаю. ---- датчики пожарной сигнализации купить Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM. ---- omaha assistant poker Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. ---- пескоструйное оборудование купить нет слов!просто вау!.. ---- купить аккаунт стим Вы абсолютно правы. В этом что-то есть и это отличная идея. Я Вас поддерживаю. ---- https://lolz.guru/threads/2389778/ Это ценное мнение ---- продвижение в сетях smm Это же развод что скорость на 200%,? ---- игра шары играть Весьма забавное мнение ---- онлайн автомат crazy monkey уматово ---- https://book-ofra-online.ru/book_of_ra_magic.html мне нравится!!!!!!!!! ---- https://igrovye-avtomati-online.com.ua/dynasty_of_ra_avtomat.html
DavidCoids, 27 მარტი 2021 23:41

На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. ---- https://lolz.guru/threads/2237759/ Извиняюсь, но это мне не подходит. Есть другие варианты? ---- poker bot online Как раз то, что нужно. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу. ---- aiuto professionista del poker смотрел... ОЧЕНЬ КРУТО! Всем советую.. ---- накрутка подписчиков в инстаграме платно Это интересно. Вы мне не подскажете, где я могу об этом прочитать? ---- купить полотенцесушитель магазине Жаль, что сейчас не могу высказаться - вынужден уйти. Освобожусь - обязательно выскажу своё мнение. ---- автомат резидент играть бесплатно Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM. ---- вулкан на деньги Зачёт и ниипёт! ---- https://japanesecasino-x.com/ Жесть! ---- https://crazy-monkey-online1.ru/ Я думаю, что Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим. ---- https://fruit-cocktail-online1.ru/avtomat_obezyanki.html
სტუმარი 1xbet_Acach, 18 მაი 2021 13:04

Здраствуйте! Сегодня мы хотим ознакомить вас с интернет площадкой скачать 1xbet. Приложение 1xbet представляет из себя казино с упрощенной системой вывода денег. Компания была разработана в далеком 2017 году. С того времени площадка 1xbetrasmiysayti.uz радует своих пользователей завлекающим дизайном и приятными выигрышами. Начинающим игрокам площадка www.1xbetrasmiysayti.uz приготовила множество бонусов, с которыми игра станет сплошным удовольствием! На сайте казино вас ждет множество видов игровых автоматов, поэтому любой игрок останется доволен! Независимо от широкого игрового функционала сайта скорость открытия страниц остается очень быстрой. Удобство казино остается на высшем уровне! К примеру, на сайте казино у посетителя есть возможность бесплатно сыграть в любой из игровых автоматов из представленных в казино. Сегодня было разработано множество ознакомительных ресурсов, которые призваны ознакомить посетителей с деятельностью казино www.1xbetrasmiysayti.uz. Таким сайтом является портал:скачать 1xbet. Создатели данного сайта посторались изложить игрокам все тайны казино скачать 1xbet. Любителям ставок скачать 1xbet создало свою букмекерскую контору, которая прекрасно вписывается в общий функционал казино. Для ввода и вывода денег в казино доступно широкое разнообразие платежных сервисов, что позволит буквально каждому игроку попробовать своих силы в флагмане игровой индустрии. Минимальная сумма вывода всего 20$. У казино 1xbet есть программные продукты на все известные операционные системы, что сделает пользование сервисом максимально удобным для игроков. Игровой зал казино www.1xbetrasmiysayti.uz регулярно пополняется новыми видами игр, которые сделают игру увлекательной и интересной. Красивые модели встречают игроков на официальном сайте казино 1xbet. Если вы любите азартные игры, и не против хорошо провести время в хорошей компании, то компания 1xbet - это то что вам нужно! Приходите, играйте, побеждайте, а дружный коллектив проекта 1xbet сделает ваше время нахождения в казино увлекательным и интересным! обновить 1xbet на андроид - попробуй прямо Сейчас!
AdrianUsams, 28 მაი 2021 01:45

По моему мнению Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. ---- цветы в коробке недорого москва с доставкой молодчага ---- купить штамп Честное слово. ---- программа обучения фитнес инструктор Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. ---- анализ сайта google Не вижу в этом смысла. ---- https://realhealth.site/slimming/327/ Я думаю, что Вы не правы. Предлагаю это обсудить. ---- компьютерная диагностика авто цена По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. ---- купить акк стим с кс го прайм Гониво ---- купить аккаунты вк Это весьма ценный ответ ---- driftcasino forum Да, я вас понимаю. ---- mult34.com
Leonardoxivy, 28 მაი 2021 22:10

здрасте всем!!!!!!!!!! ---- Транзистор IRFP150 n-канальный, МОП (MOSFET) Я считаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся. ---- https://amazin.su/shop/rybalka/podvodnye-drony Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. ---- станок плазменной резки металла с чпу цена Вот и так тоже бывает:) ---- виробництво ліків Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. ---- https://autobot.net.ua/eksteryer/kolesa/ Вас посетила просто великолепная идея ---- 1win бонус на депозит По моему мнению Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM. ---- https://casino-x-officialniy-sait.com/ Мудрые слова! РЕСПЕКТ!!! ---- https://lolz.guru/threads/2564004/ Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. ---- кредит плюс займ на карту срочно По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. ---- резидент играть бесплатно
vrosnogotSl, 5 ივნისი 2021 04:51

Ухоженные ногтевая пластина на руках и ногах - это примета случая, что Вы персона ухоженный плюс педантный, однако бывает, что даже и у опрятных личностей происходят различные заболевания верхнего пластины у видимости грибка https://vros-nogot.ru/, отросших ногтей также иных болезней поверхности. Часто предлогом этому может фигурировать небрежность к местности, которую Вы можете визитирует: обувные рынок, спорт зал, примерочные, сауны либо некачественная сапоги, более этого даже слабое состав веществ в вашем биооболочке возможно послужить причиной к отслаиванию гомолога слоя. Лечение подобных проблем ноготков принимается верным набором актуальных лекарств Vros-Nogot.Ru, посещение специалисту и регулярный присмотр за болезненными ноготками. В данном веб-страничке как обрезать вросший ноготь в домашних условиях детально описаны всяческие проблемы ногтей, из ними пользователь сумеет встретиться, их широкое описание плюс исходные шаги, которые посодействуют пользователю воплотить первые ход по избавлении от болезни. Самая верифицированная и необходимая данные касательно этому запроса устремленная исключительно по предоставленном ресурсе.
უკან 1 2 წინ
კომენტარების დამატება
სახელი:*
E-Mail:
შეიყვანეთ კოდი: *
კოდის განახლება
ავტორიზაცია


დაგავიწყდა პაროლი?
რეგისტრაცია
აქტიური სტატიები
კალენდარი
«    ივლისი 2021    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
გამოკითხვა

მოგწონთ ჩვენი საიტი?

 
 
 
© 2019 samefo.ge
ყველა საავტორო უფლება დაცულია!!!